Strandskydd

_DSC7574

Strandzonen är värdefull, både för människor, djur och växter. En strandtomt, med egen brygga och badstrand är drömmen för många fastighetsägare. Långgrunda orörda vassområden är mycket värdefulla för fiskreproduktion och för biologisk mångfald.
I Roslagen har en stor del av de mest attraktiva och åtkomliga stränderna bebyggts med permanent- och fritidshus. Detta är mer markant ju närmare man kommer tätorterna.

Strandskyddslagen finns för att skydda zoner med växt- och djurliv samt för att ge allmänheten goda möjligheter att uppleva naturen vid havskuster, sjöar och vattendrag. Inom 100 meter från stranden får inte fastighetsägare vidta åtgärder som minskar allmänhetens rätt att röra sig inom området. Undantag kan beviljas av kommunen om särskilda skäl finns och undantagen kan granskas/överprövas av länsstyrelsen.

Norrtälje kommun (och Värmdö kommun) lämnar överlägset flest undantag (dispenser) från strandskyddslagen av alla kommuner i landet. En hel del av dessa beslut ändras dock vid överprövning hos länsstyrelsen.

Roslagens Naturskyddsförening vill värna om att strandzonerna inte exploateras mer än vad strandskyddslagen medger. Detta för att bevara tillgång till stränder för allmänheten och för att skydda växt- och djurliv. Naturskyddsföreningen har rätt att (inom tre veckor från beslutsdatum) överklaga kommunens beslut om strandskyddsdispens till länsstyrelsen för överprövning, trots att naturskyddsföreningen inte är fastighetsägare inom det aktuella området. Den rätten har inte enskilda personer eller fastighetsägare.

Se Naturvårdsverkets rapport:
Strandskydd – en vägledning för planering och prövning. Handbok 2009:4, Utgåva 2.
Den finns att ladda ner från www.naturvardsverket.se