Protokoll RNF Årsmöte 2020

Årsmöte för Naturskyddsföreningen Roslagen
Färsna gård, Norrtälje, onsdag den 18 mars 2020 kl 18:00

Närvarande: Gabriel Liljenström, Tyra Blum, Dan Johansson, Agneta Hildeberg, Jörg Hellkvist, Ola Nordstrand, Katja Wiezell och Per Bengtson.

1. Mötets öppnande
Ola Nordstrand öppnade årsmötet.

2. Val av ordförande för stämman
Katja Wiezell valdes.

3. Anmälan om valberedningens förslag till sekreterare för stämman
Per Bengtson valdes.

4. Val av två justerare att jämte stämmans ordförande justera protokollet
Gabriel Liljenström och Tyra Blum valdes.

5. Fråga om stämman blivit behörigen utlyst
Stämman är utlyst i alla kanaler, i god tid. Utlysningen godkändes.

6. Styrelsens verksamhetsberättelse
Ola Nordstrand redogjorde för verksamheten under verksamhetsåret. 1882 personer inklusive familjemedlemmar är medlemmar, en ökning med 51 personer, rekordmånga!
Anmärkningsvärt är att föreningen figurerat ovanligt mycket i lokal media.
Ett flertal arbetsgrupper har varit verksamma, som solcellsgruppen, skogsgruppen, klimatgruppen, med flera.
Flera projekt har drivits, bland annat Tätortsnära natur, i samarbete med Norrtälje Naturcentrum.
Remisser och yttranden – ett flertal skrivelser har skapats som också lett till förändringar i kommunens planer, exempelvis att skapa boplattformar för fåglar i hamnen!
Överklaganden: Vi driver bland annat frågan om att Smalsjön inte ska sänkas. Domslut väntas från Svea hovrätt.
Tillsynsärenden: Vi driver flera strandskyddsärenden för att värna stränder och det rörliga friluftslivet.
Klimatfrågorna har drivits framåt i samverkan med klimatgruppen och FFF. Kommunen har beslutat att sänka sina CO2-utsläpp med 16% per år, vilket är en framgång. Viktigt att följa upp hur det sker, konstaterar Jörg.
Verksamhetsberättelsen lades till handlingarna.

7. Fastställande av resultat- och balansräkningar
Dan presenterade årets revision, som har varit okomplicerad.
Årets resultat är ett överskott med 70108 kr, men det beror på en kvarstående utbetalning för LONA-projektet till Naturcentrum. När den är avdragen blir resultatet ett mindre underskott på 3132 kr.
Föreningens ekonomi är god, med totala tillgångar på sammanlagt 388000 kr.
Delar av föreningens tillgångar kan placeras i ett konto på Avanza, vilket styrelsen kommer genomföra.
Resultat och balansräkningen fastställdes.

8. Revisorernas berättelse
Dan Johansson och Susanne Ortmanns revisionsberättelse presenterades, som konstaterade att föreningens ekonomi skötts på ett bra sätt.
Revisionsberättelsen lades till handlingarna.

9. Fråga om ansvarsfrihet för föregående års förvaltning
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för föregående års förvaltning.

10. Fastställande av verksamhetsplan
Ola presenterade förslaget till verksamhetsplan. Mycket spännande är på gång. Verksamhetsplanen fastställdes.

11. Beslut om antalet styrelseledamöter och mandatperiod för dessa
Antalet styrelseledamöter fastställdes till sju plus en suppleant.
Ledamöter väljs på två år, suppleanter på ett.

12. Val av ordförande för kretsen, tillika ordförande i styrelsen
Ola Nordstrand valdes på två år.

13. Val av övriga styrelseledamöter
Christoffer Hallbäck, Tyra Blum, Gabriel Liljenström valdes som ledamöter på två år.
Katja Wiezell valdes till suppleant på ett år.
Sofia Gröhn, Victoria Hellström och Per Bengtson har ett år kvar på sina mandatperioder.

14. Eventuella fyllnadsval
Inga fyllnadsval.

15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter
Dan Johansson och Susanne Ortmanns valdes på ett år.
Susanne Breitholtz valdes som revisorsuppleant på ett år.

16. Val av valberedning
Birjer Johnsson (sammankallande) och Kajsa Dufbäck valdes på nytt.

17. Ärenden som styrelsen förelägger stämman.
Inga propositioner från styrelsen.

18. Ärenden som väckts genom motion
Inga motioner från styrelsen eller medlemmar.

19. Övriga frågor
Stämman uppmanade styrelsen att fortsätta arbetet med att divestera föreningens aktieportfölj.

20. Stämmans avslutande
Katja avslutade årsstämman.

Efter årsmötet höll Per Bengtson en presentation av ”Operation: Rädda bina” och Bengtsons fröbar.

Protokollet justeras:

Ort, datum:

Årsmötesordförande: Katja Wiezell

Ort, datum:

Justerare: Gabriel Liljenström Tyra Blum

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.