Björnö, remissvar från 22/2-20

Remissvar på Norrtälje kommuns detaljplan för exploatering av Björnö-området, etapp 2 och 3, Östhamra 1:15, Frötuna socken.

Norrtälje den 22 februari 2020

Roslagens Naturskyddsförening (RNF), Roslagens Ornitologiska förening (ROF) och Friluftsfrämjandet i Roslagen önskar lämna följande svar på remiss kring exploateringen av Björnö, etapp 2 och 3 (Ert diarienummer KS 12-231).

Sammanfattande synpunkter:

  • Björnöberget, öster om Björnö gård, skall undantas exploatering och även fortsättningsvis göras tillgängligt för det rörliga friluftslivet och stadens invånare genom att krönet av berget görs till vandringsled parallellt med Norrtäljevikens strand.
  • Tegeludden undantas från exploatering och restaureras som artrik hagmark.
  • Servicebyggnationer på strandängar och marina i Harkaviken utgår ur planen.
  • Båtbryggor i sundet mellan Björnö och Borgmästarholmen utgår ur planen.
  • Vi är, med hänvisning till den ökande befolkningen och begränsade födoresurserna, kritiska till att värdefulla odlingsmarker tas i anspråk för bostadsexploatering. Det är inte långsiktigt försvarbart.
  • Hänsyn tas till de arter som ingår i Artskyddsförordningen eller EU:s Fågeldirektiv respektive Art- och habitatdirektiv och som förekommer i området.
  • Ökat antal fritidsbåtar i Norrtäljeviken kommer att påverka vattenkvaliteten i vikens inre del, vilken redan idag är överbelastad.

Yttrande

Roslagens Naturskyddsförening, Roslagens Ornitologiska förening och Friluftsfrämjandet i Roslagen är måna om att Norrtälje stad och närmaste omgivning utvecklas på ett sätt som både värnar de höga naturvärden som finns i närområdet och dessutom gör områden närmast staden tillgänglig för så många av stadens människor som möjligt. Det gäller särskilt för barn och ungdomar men också för att närhet till fin natur har stor betydelse för människors välbefinnande och hälsa.

Vi är t ex mycket kritiska till hur området mellan Björnö björkhage och Kvisthamra slalombacke har exploaterats under senaste åren. Från att ha varit fullt tillgängligt och populärt utflyktsområde med utsikt över Norrtäljeviken så hänvisas numera eventuella besökare till en smal passage nere vid stranden eller i en brant sluttning. Möjligheten att vandra på krönet av bergen med utsikten över viken är numera tyvärr bortexploaterad.

Vi är vidare mycket kritiska till hur Norrtälje kommun väljer att dra ut byggplanerna ända ut till strandskyddsgränsen och sen ha ett generellt skyddsavstånd på minst 30 meter mellan hus och träd. Detta resulterar i att träd inom strandskyddsområde, på grund av rädsla för skadegörelse av fallande träd, huggs bort. D v s den verkliga strandskyddslinjen flyttas ut och möjligheterna för människor och djur att vistas inom dessa områden begränsas ytterligare. Vid slalombacken är detta mycket tydligt då de havsörnar som dagligen använde träd på krönet av branten för vila och spaning, numera skyr området på grund av mänsklig störning från ovanliggande hus.

Vi är vidare kritiska till de områden där strandskyddet ianspråktas för båtbryggor och marinor. Den västra, som föreslås placeras i inloppet till Kvisthamraviken, anser vi direkt olämplig. Detta då Kvisthamraviken redan idag har dålig vattencirkulation samt att sundet mellan Björnö och Kvisthamraviken, på grund av fiskförekomster, är en viktig jaktplats för dykänder som knippor, skrakar och vigg och ibland övervintringsplats för dessa inklusive salskrake. Ytterligare fritidsbåtar i Norrtäljevikens inre del kommer oundvikligen att innebära ytterligare påfrestningar och utsläpp, vilket knappast gynnar de badgäster m fl som brukar bada vid t ex Kärleksudden.

Vi anser att Norrtälje kommun i den nu aktuella planen för Björnö, med havsörn och betydelse för rekreation och folkhälsa som starkaste motiv, skall skapa ett långt och tillräckligt brett strandskyddat område som innebär att all mark upp till hela höjdens krön på berget mellan Björnö gård och Tegeludden säkerställs som ett grönstråk i planen. På så sätt skulle en flera kilometer lång vandringsled med vacker utsikt över den utanförliggande Norrtäljeviken, hela vägen till Harka fritidhusområde, kunna skapas. Vi är övertygade om att detta skulle komma många människor till gagn och också innebära att traktens havsörnar även fortsättningsvis känner sig trygga i sina viloträd på berget. I praktiken skulle detta behöva innebära att de huskroppar som nu ritats ut på de högsta höjderna på detta berg måste utgå ur planen. De allmännyttiga fördelarna med detta överstiger vida de som ett fåtal husägare här uppe skulle få. Och motsats; om Norrtälje kommun väljer att låta byggplanerna tillåta hus på den högsta höjden så kommer denna möjlighet både vad gäller tillgänglighet och betydelse för havsörnar tyvärr att gå förlorad. Vi anser att gräns för strandskydd på hela berget mellan Björnö och Tegeludden skall vara minst 200 meter och att säkerhetsavstånd till strandskyddet om minst 30 meter – med hänvisning till kommunens eget säkerhetsavstånd mellan hus och fallande träd – skall adderas till detta.

Mot bakgrund av den illa utformade exploateringen vid Kvisthamra slalombacke så anser vi att Norrtälje kommun nu skall göra rätt och göra hela bergområdet öster om Björnö tillgängligt för allmänheten och då inte bara som en smal passage nere i branten mot vattnet.

Vidare anser vi att hela området vid Tegeludden är en jättefin, men under igenväxning, hagmark med häckande törnskata och ibland övervintrande varfågel. Även här skulle den nu föreslagna exploateringen ända fram till strandskyddet göra att området blir otillgängligt för allmänheten. Vi förordar istället att man gör området tillgängligt för det rörliga friluftslivet och stadens invånare genom att här anlägga en rastplats, som mål för vandrare utefter Norrtäljeviken.

Vi anser att de tekniska anläggningarna längst i öster tycks vara placerade mitt på de fina, och delvis hävdade havsstrandängarna söder om Harkaviken. Detta är viktiga rastplatser för flera arter vadarfåglar och i vassen häckar tranor, sävsparv, sothöns, doppingar, svanar, grågäss och änder. Placeringen av dessa anläggningar känns otroligt otidsenliga och hör inte hemma i en modern exploateringsplan. Strandängarna borde snarare ingå i en restaureringsplan för återskapande av hävdade strandängar, en idag starkt minskande men mycket värdefull naturtyp. Gärna i kombination med en restaurering av meandrande vattenvägar istället för det krondike som numera avvattnar Harka ängar.

Slutligen vill vi framhålla att vi tycker att alla exploateringar och planer inom Norrtälje kommun i betydligt större omfattning än idag måste undvika exploatering av odlingsjord/jordbruksmark. Redan idag är det global brist på föda och alla odlingsmarker som finns kommer framöver att få en allt viktigare betydelse. Inte minst i takt med att klimatförändringar kommer att påverka odlingsbarheten i områden som blir allt torrare. I ljuset av detta så anser vi att de delar i planen som innebär att jordbruksmark tas i anspråk för husbebyggelse är en mycket dålig långsiktig lösning. Det finns gott om skogsmark, olämplig för matproduktion, tillgänglig i stora delar av Norrtälje kommun.

Vi ideella natur- och friluftsföreningar anser att Norrtälje kommun, vid framtagandet av den nu aktuella planen över Björnö, kraftigt påverkar höga naturvärden och av EU högt prioriterade och hotade arter. Vi ser ingenstans i planen hur detta redovisas eller vilka kompensationer som föreslås. Fakta undanhålles helt enkelt och relevant planunderlag saknas till stora delar. Vi har med samlad expertis på kort tid tagit fram en förteckning över de särskilt prioriterade arter som vi anser att Norrtälje kommun missat att redovisa. Av dessa är det förekomsten av nedanstående arter som tillhör de mest skyddsvärda (Ingår i antingen Artskyddsförordningen, EU:s Fågeldirektivet respektive Art- och habitatdirektiv).

I området förekommer regelbundet/häckar följande arter:

Berguv har setts några gånger (tillhör dock ej häckfåglarna).

Bivråk: Ses regelbundet under sommarmånaderna och nyttjar regelbundet området för jakt.

Brun kärrhök jagar i stort sett hela tiden under sommarmånaderna ute på de öppna fälten söder om Harkaviken och på Harka ängar.

Brushane och grönbena rastar regelbundet på de sanka strandängarna innanför Harkaviken, sydost om Tegeludden.

Fiskgjuse bor i närheten och jagar mycket ofta över de grunda vattenområdena kring Harkaviken.

Havsörn sitter dagligen i de höga tallarna på berget och spanar ut över viken efter föda. Berget öster om Björnö utgör, efter att de inre delarna av Kvisthamraviken nyligen oförsiktigt exploaterats, en viktig dagsrastplats och övernattningsplats för havsörn.

Höksångare  är påträffad tillfälligt i hagmarken på Tegeludden.

Jorduggla jagar ibland över sankängarna vid tegeludden och harka ängar under sträcktid vår och höst.

Kornknarr hävdar regelbundet revir på vallarna/högörtsängarna på Harka ängar.

Kungsfiskare ses numera regelbundet i strandnära områden och häckar troligen i åar i närheten.

Ortolansparv fanns tidigare år revirhävdande kring Björn Rivares hög (sydost om Björnö gård), men inte senaste åren tyvärr.

Salskrake: Rastar regelbundet vår och höst och övervintrar ibland i sundet mellan Björnö och Borgmästarholmen.

Skräntärna och Fisktärna jagar i stort sett dagligen över de grunda vattenområdena, främst i Harkaviken och i sundet mellan Björnö och Borgmästarholmen.

Sparvuggla påträffas ibland och nyttjar området för jakt.

Spillkråka har häckat många gånger i området, bl a i de gamla asparna precis öster/nordost om Björnö gård, inom planområdet.

Trana häckar årligen i vassen innanför Harkaviken, SO om Tegeludden.

Törnskata häckar årligen i buskmarkerna på tegeludden.

 

Gråskimlig fladdermus finns regelbundet i området kring gården/de gamla husen.

Större brunfladdermus ses regelbundet jaga utefter skogsbrynet mellan skog och öppna fälten Ö om Björnö gård samt vid tegeludden.

Utter finns regelbundet, särskilt under vinter och vår i de grunda dikena/små åarna som rinner ut i havet; särskilt i det stora diket som rinner ut öster om Tegeludden. Numera sker föryngring regelbundet i trakten och dessa smådiken/åar erbjuder bra födokällor framför allt under vintern.

Åkergroda påträffas regelbundet, t ex i den fuktiga svackan mellan ”berget” och Tegeludden, där det ibland bildas vattensamlingar.

Roslagens Naturskyddsförening, Roslagens Ornitologiska förening och Friluftsfrämjandet i Roslagen anser att Norrtälje kommun behöver omarbeta delar av planen för att den skall kunna sägas ta hänsyn till de punkter som vi radar upp i detta svar. Görs detta så kan alla, både Norrtälje stads invånare, de nya boende i Björnö, och de som även fortsättningsvis både vill och behöver nyttja naturen kring Norrtäljeviken och det värdefulla grönstråk som kan skapas, även fortsättningsvis glädjas. Om planen antas utan justeringar så kommer det att innebära att Norrtälje kommun, stadens invånare, de nya boende på Björnö samt havsörnarna förlorar en unik chans att skapa mervärden för alla.

Norrtälje den 22 februari 2020

För Roslagens Naturskyddsförening                              För Roslagens Ornitologiska förening

Ola Nordstrand (Ordförande)                                        Kristoffer Stighäll (Ordförande)

För Friluftsfrämjandet i Roslagen

Björn Persson (Ordförande)

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.