Remissvar Översiktsplan 2050 från Naturskyddsföreningen Roslagen

Remissvar Översiktsplan 2050 från Naturskyddsföreningen Roslagen

Naturskyddsföreningen Roslagen (benämns ”vi” i fortlöpande text) lämnar följande synpunkter på Översiktsplan 2050, vilka markeras med fet stil.
Inledning och utgångspunkter
I inledningen fastslås att ”översiktsplanen ska uttrycka kommunens vilja och fungera som ett viktigt styrdokument för markanvändning och bebyggelseutveckling. Det är därför viktigt att översiktsplanen är aktuell.” Den fråga som direkt infinner sig är om planen fortfarande är aktuell när vi närmar oss 2050?
Enligt inledningen så är även de sexton nationella miljökvalitetsmålen relevanta för översiktsplaneringen. Enligt Sveriges Miljömål 2022 så uppmanas hela samhället ”öka takten i miljöarbetet om vi ska nå uppsatta mål till år 2030.” Trenden är dock vikande eller negativ för fem av målen medan två har uppåtgående eller positiv trend. Takten i omställningen mot ett mer hållbart samhälle måste öka för att miljökvalitetsmålen och klimatmålen ska uppnås till 2050. Det gäller både nationellt och lokalt och Norrtälje är inget undantag.
Det föreliggande förslaget till översiktsplan behöver omarbetas i viktiga delar för att leva upp till både nationella och lokala miljö- hållbarhets- och klimatmål.
Utvecklingsinriktning
Enligt avsnittet om utvecklingsinriktning förväntas en befolkningsökning på 650–1000 invånare per år och en total folkmängd på 84 000–94 000 år 2050. Det ska ske en förtätning av de större orterna i kommunen och även de så kallade landsbygdsnoderna, vilket ställer höga krav på infrastruktur och samhällsservice. Redan nu behövs det stora investeringar av teknisk infrastruktur i form av vatten- och avloppsanläggningar etc. och kraven blir än högre med ett ökat antal invånare över hela kommunen.
En förtätning av alla föreslagna orter och så kallade noder är inte bara av godo. Många har valt att flytta till de orterna/noderna för att kunna bo lite mer enskilt och i vissa fall lantligt, utan att för den skull försörja sig på skogs- eller jordbruk. Helt enkelt för lugnet och närheten till naturen. Dessa invånare ser nog hellre en utvecklad infrastruktur och samhällsservice för de som nu bor där än fler bostäder och fler invånare.
Befolkningstrenden är problematisk. En minoritet inflyttare är i arbetsför ålder och majoriteten över 65 år. Översiktsplanen bör ha en strategi för att locka fler i arbetsför ålder att söka sig till vår kommun. Med fler billigare och mindre hyresrätter ökar dessutom chansen att fler yngre stannar i eller återkommer till kommunen efter slutförda studier.
Med nuvarande fördelning av inflyttade ställs dessutom högre krav på sjukvård och omsorg.
1

Planeringen måste naturligtvis – med tanke på miljö- och klimatambitionerna – även omfatta utbyggnad av förnybar energi som solceller och vindkraft, kollektiva transporter, cykelbanor och samhällsservice i närområdet. Här måste planen konkretiseras och väsentligt utökas.
Mark- och vattenanvändning
I avsnittet anges hur det är tänkt att mark och vatten ska användas genom beskrivning av pågående användning, utvecklad användning och ändrad användning.
Utvecklad eller ändrad användning ska i första hand ske genom förtätning av redan exploaterad mark. Det är viktigt att stor hänsyn tas till miljö och natur i alla berörda områden.
Järnvägsreservatet mellan Roslagsbanans nuvarande slutstation i Kårsta och Rimbo finns kvar för eventuell ny dragning. Därmed finns en möjlighet till snabbare och delvis miljövänligare resa till och från Stockholm och andra orter för invånare i framför allt Rimbo, men även för pendlare från omgivande orter om plats reserveras i planen för utökad pendlingsparkering.
Översiktsplanen bör slå fast att kommunen ska driva på för att det återigen ska gå tåg till Rimbo och reservera platser för utökad pendlingsparkering. Det sistnämnda gäller även vid ”bussnoder” där bilister från hela kommunen kan parkera för att fortsätta resan med buss.
Översiktsplanen bortser från det stora behovet av förnybar energiproduktion.
På främst kommunal mark ska planeras anläggning av parker för sol- och/eller vindenergi.
När det gäller byggande av bostäder bör kommunen vid markanvisning ställa krav på att hustak och eventuella tak över parkeringar för bilar, motorcyklar, mopeder, cyklar etc utrustas med solceller.
Infrastrukturen för laddning av elfordon är idag undermålig. Antalet laddstolpar måste mångfaldigas i hela kommunen. Det måste snarast ske en utbyggnad som även omfattar områden i andra tätorter med flerfamiljshus än Norrtälje stad (när det är möjligt i kombination med solcellsanläggningar på tak). Detta ska avspeglas i översiktsplanen.
Översiktsplanen tycks förutsätta att ny bebyggelse främst ska vara flerbostadshus med någon form av verksamhet i markplanet. Detta riskerar att ta bort det som idag utmärker den berörda orten och göra samtliga orter till ”monokulturer” som alla ser likadana ut.
I vissa fall är det en fördel om framför allt centrum utvecklas eller ändras för att göra det mer inbjudande och trevligt med mer grönska, lek- och aktivitetsparker för alla åldrar etc.
På flera ställen i avsnittet anges förslag till bostadsbebyggelse med tillägget att vatten- och avloppsfrågan är svårlöst samt att det finns skyddade arter på platsen. Vi anser att det är lämpligt att stryka dessa planer helt och att resurser istället läggs på att utveckla vatten- och avloppsfrågan på redan befintliga orter/platser där det idag finns tillfälliga och i många fall bristfälliga framför allt avloppslösningar.
2

Verksamheter och industri
Vi anser här att det i första hand, som planen anger, ska utvecklas verksamheter och industrier på redan avsatt mark för dessa ändamål genom bland annat förtätning.
Att utveckla området i anslutning till Salmunge återvinningsanläggning för att även rymma en större energianläggning tycker vi är positivt. Däremot är den föreslagna ändrade användningen på Rådmansö mindre lämplig då den, som planen anger, berör såväl jordbruksmark som kulturmiljö av regionalt intresse.
Det finns även andra angivna områden för tänkbar verksamhet eller industri som vi anser är mindre bra att etablera verksamheter eller industri på då de berör jordbruksmark, värdefull kulturmiljö etc.
Natur, friluftsliv och fritidsanläggningar
väger tungt i anläggandet av nya bostadsområden, men kanske inte på bekostnad av redan etablerad verksamhet. I Hallstavik finns redan en motocrossbana och inte minst en speedwaybana av hög internationell klassning så planen på en dragracingbana anser vi vara av mindre intresse. Vi ser hellre en satsning på redan befintlig verksamhet. Istället för en dragracingbana anser vi att det finns större behov av säkra gång- och cykelvägar. Till exempel Gottstavägen skulle behöva en ordentlig vägren, något som saknas helt idag.
Hav, sjöar och vattendrag är viktiga inslag i vår kommun och vi har idag ett hav som mår dåligt. Planen anger att påverkan från miljögifter och andra föroreningar ska minska och vi anser att det måste till kraftfulla åtgärder för att komma dit. Strandskydd och miljön i stort måste tas i beaktande vid kustnära exploatering och även vid exploatering nära stranden vid våra sjöar och vattendrag.
De tre hamnar som omskrivs i planen är anpassade för större sjötrafikslag. Dock håller Kapellskärs hamn på att växa ur kostymen i och med ökade godsflöden och godstransporter till havs. Vid en utvidgning av hamnområdet krävs omfattande inventeringar så att planerna för en utbyggnad inte inkräktar menligt på närliggande kulturmiljöområden och områden med höga naturvärden.
De övriga två hamnar som omskrivs är Grisslehamns hamn och Hallstaviks hamn och framför allt hamnen i Grisslehamn kräver en hel del infrastrukturutveckling innan den kan ta emot ett större antal resande än det är idag.
Allmänna intressen
De allmänna intressena omfattar i princip allt som krävs för en fungerande kommun. I riktlinjer för bostäder i avsnittet Bostäder och samhällsservice står det mycket om hur ett tryggt och fungerande boende kan te sig i livets olika skeden. Såväl i riktlinjerna som i kommunens fyra bostadspolitiska mål saknar vi skrivelser om hållbart boende, som t. ex. passivhus i olika material med minimal inverkan på klimat och miljö vid produktion och
3

boende. Vi saknar också riktlinjer för förnybar energi i samband med nyproduktion och anser att det bör ställas krav på att det vid nyproduktion finns förutsättningar för solenergi, infrastruktur för laddning av elfordon, cykelrum, återvinningsrum etc.
Det behövs fler mindre lägenheter för den som blivit ensamstående eller lever i ensamhushåll, med tillgång till gemensamhetslokaler och rejäla förråd för egen förvaring.
Vid ett ökat byggande med fler bostäder så ställs det krav på ökad samhällsservice och här anser vi att planen bör innehålla faciliteter för att kunna återvinna utan bil med återvinningsstationer på gångavstånd i alla bostadsområden.
Återbruk är något som direkt ansluter till det rådande klimatläget så därför anser vi att det ska finnas lokaler för återbruk och reparationer i de olika kommundelarna.
Det ska också finnas möjlighet till hämtning av grovavfall några gånger per år på olika ställen i kommunen.
Grön- och blåstruktur
Planen bör innehålla kriterier för främjande av biologisk mångfald vid alla slags beslut som berör naturområden.
Det behövs en plan för att stödja jordbrukare som vill ställa om till hållbart jordbruk med ekologisk odling till gagn för klimat och miljö, samt till skogsägare som vill ställa om till hållbart skogsbruk.
Ett hållbart jordbruk kan delvis samordnas med att anlägga solcellsparker på jordbruksmark med avstånd och höjd mellan rader av solpaneler så att nödvändiga maskiner kan arbeta mellan raderna samt att betande får kan hålla nere växtligheten på så kallad vall eller mark i träda.
För att dessa så viktiga och avgörande insatser ska genomlysa all verksamhet i kommunen anser vi att ett klimatkontor ska tillsättas med en eller flera klimatsamordnare som vägleder kommunen i arbetet med klimat- och miljöfrågorna.
Genomförande och konsekvenser
I detta avsnitt lyfts de viktigaste verktygen för genomförandet av planen och vi anser här att det saknas en viktig del. Till de tre angivna verktygen vill vi lägga till kommunens klimat- och miljöpolicy som lyfter många av de viktiga och helt avgörande frågorna för en framtid för våra kommande generationer.
Hållbarhetsbedömning
I detta avsnitt poängteras att kommunen har stora natur- och kulturmiljövärden och ett varierat landskap. Det är anmärkningsvärt och högst oroande när planen konstaterar att
4

”planförslaget riskerar innebära negativ påverkan för alla miljöaspekter. Områden med värdefulla natur- och kulturvärden föreslås bebyggas och investeringarna kommer innebära stora klimatutsläpp. Den ökande bebyggelsen kommer innebära en ökad påverkan på kommunens vatten.”
I den samlade bedömningen av tolv angivna områden är det sex områden som direkt drabbas av negativa miljökonsekvenser, fyra områden som får positiva miljökonsekvenser och två som får såväl negativa som positiva miljökonsekvenser.
Punkt 6.4 i hållbarhetsbedömningen, Klimatpåverkan: ”Planen bedöms medföra ökade utsläpp genom ett ökat byggande, samt byggande på skogsmark. Koncentration av bebyggelse i strategiska lägen samt åtgärder för att öka andelen gång-, cykel- och kollektivtrafik kan mildra konsekvenserna av detta till viss del. Bilen ges dock en fortsatt viktig roll i trafiksystemet. Fortsatt bebyggelseutveckling på landsbygden innebär att flera områden fortsatt bedöms få ett högt bilanvändande i vardagen. Planen lyfter frågan om laddinfrastruktur och pendlarparkeringar. För en omställning av fordonsflottan från fossila bränslen till eldrift behöver elanvändning och produktion att effektiviseras och produktionen öka. Planen pekar inte ut hur kommunen förväntas bidra till den utvecklingen. Planförslaget lyfter ambitioner om att minska miljö- och klimatpåverkan från byggandet, det saknas dock en tydlig systematik för att detta ska få genomslag och ge vägledning i kommande planeringssteg. Sammantaget speglar inte översiktsplanen till fullo klimatfrågans dignitet och den omställning i samhällets alla system som måste till om nationella och internationella mål ska nås. Den planerade utvecklingen bedöms medföra måttliga till stora negativa konsekvenser för klimatet i jämförelse med nuläget.”
Hållbarhetsbedömningen innebär ett underkännande av planen ur miljö-, hållbarhets-, klimat- och biologiskt mångfaldsperspektiv. Detta är naturligtvis helt oacceptabelt och leder till ett övergripande krav från RNF:
Omarbeta planen i alla delar som är relevanta för natur, miljö och klimat utifrån de synpunkter vi framför i detta remissvar.
Av största vikt för att planera, informera om och garantera hållbarhetsåtgärderna i planen är det av oss förordade klimatkontoret. Utan en instans i administrationen som har ett tydligt uppdrag att leda utvecklingen på klimat-, miljö- och hållbarhetsområdena försvinner de bara i ”business as usual”.
Det finns inget utrymme i översiktsplanen för ”måttliga till stora negativa konsekvenser för klimatet” med anledning av hur omfattande den frågan är såväl lokalt som globalt.
Norrtälje 2023–04–30 Naturskyddsföreningen Roslagen
Ola Nordstrand, ordförande

 

https://www.norrtalje.se/info/stad-och-trafik/norrtalje-vaxer/oversiktsplan-och-detaljplanering/oversiktsplanering/oversiktsplan2050/inledning-och-utgangspunkter/valkommen-till-oversiktsplan-2050/

Dela

Kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.